Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:
 
Miesto podnikania:
Henrieta Garajová - Protea
Trieda SNP 64 
040 11  Košice
Slovenská republika
 
Prevádzka/odberné miesto:
Predajný stánok - Trhovisko Luník II
Kysucká 162/22
040 11  Košice
Slovenská republika

tel.:+421 915 922 493

IČO: 40411583
 

Časť I.

1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. 

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.) 

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o  použitú vec, kupujúci a  predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Reklamačný postup je uvedený nižšie v druhej - vlastné časti podmienok predaja..

 

3. Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

 

Časť II

Obchodné podmienky 
1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
 
1.1 Internetový obchod darceky-protea.sk prevádzkuje :
Henrieta Garajová - Protea
Trieda SNP 64
040 11  Košice
IČO : 40411583
(ďalej len "prevádzkovateľ")
 
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje prevádzkovateľa s úmyslom kúpy výrobku, ktoré darceky-protea.sk ponúka. (ďalej len "kupujúci")
 
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje prevádzkovateľa s požiadavkou, aby jej prevádzkovateľ vyhotovil výrobok, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy takéhoto výrobku. 
 
1.4 Používaním webových stránok internetového obchodu prevádzkovateľa a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. 
 
1.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky. 
 
1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
 
2. OBJEDNÁVANIE
 
2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne: 
 
a) e-mailom, darcekyprotea@gmail.com  
b) telefonicky, 0915 922 493
c) písomnou objednávkou cez formulár na stránke
 
2.2 Odoslaním, resp. zadaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za výrobok dohodnutú cenu. 
 
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí prevádzkovateľ do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
 
2.4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať výrobok v dohodnutej cene a čase podľa objednávky. Tiež sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene bude o tom kupujúci informovaný.
 
2.5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku v nasledovnom prípade: 3 dni pred doručením ak prevádzkovateľ nedodrží termín dodania a dohodnutú cenu výrobku.
V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, prevádzkovateľ zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. 
 
2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, prevádzkovateľ je oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny objednávky (na úhradu škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou). 
 
2.7 Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný výrobok. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...). 
 
2.8 Kupujúci môže objednať aj výrobok, ktorý nie je zobrazený v ponuke na darceky-protea.sk. Aj na takto objednaný výrobok sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v plnom rozsahu.
 
3. CENY
 
3.1 Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. 
 
3.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.
 
4. PLATBY
 
4.1 Kupujúci môže zaplatiť za objednaný výrobok jednou z možností: 
a) prevodným príkazom zo svojho účtu na účet prevádzkovataľa,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet prevádzkovateľa,
c) hotovosťou pri osobnom odbere,
d) platbou kurierovi pri prevzatí balíka.
 
5. DODACIE PODMIENKY
 
5.1 Termín dodania tovaru sa určí pri objednávaní tovaru.
 
5.2 Termín (deň) dodania prevádzkovateľ garantuje v prípade, ak je objednávka zaslaná minimálne 7 pracovných dní pred určeným dátumom dodania. V iných prípadoch je termín záväzný len po následnej dohode oboch strán. 
 
6. DORUČENIE 
 
6.1 Prevádzkovateľ zabezpečuje doručenie tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) priamo kupujúcemu – osobne alebo kurierskou službou 
b) na udanú adresu – osobne alebo kurierskou službou 
 
6.2 Každý výrobok je originál. Je primerane zabalený a zabezpečený. Keďže každý výrobok je jedinečný, nie je možné vyrobiť na objednávku úplnú kópiu výrobku, ktorý už nie je na sklade.
 
6.3 V prípade osobného doručenia výrobku v okrese Košice je k cene objednávky pripočítaná cena za dopravu. 
 
6.4 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného výrobku zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. V prípade reklamácie treba ihneď kontaktovať prevádzkovateľa.
 
6.6 V prípade doručenia výrobku Kurierskou spoločnosťou je k cene objednávky pripočítaná aktuálna cena za dopravu tovaru.
 
6.7 Prevádzkovateľ balné neúčtuje. 
 
7. REKLAMÁCIE
 
7.1 Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia zásielky kupujúcemu.
 
7.2 Reklamovaný výrobok je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu nepoškodený, v originálnom balení. 
 
7.3 Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 7 dní odo dňa, kedy mal byť výrobok doručený. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného výrobku a musí byť doručená prevádzkovateľovi v určenej lehote.
 
7.4 Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. 
 
7.5 Reklamácia sa vybavuje:
a) telefonicky,
b) e-mailom,
c) osobne.
V prípade, že je prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k spokojnosti kupujúceho. Ak kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že výrobok bol doručený riadne a včas.
 
8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
8.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté prevádzkovateľovi, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Prevádzkovateľ bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.
 
9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
 
9.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 
 
V Košiciach 5.3.2015